BegripsbepaIingen

artikel 1

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Van Og Advies: de opdrachtnemer zoalsvermeld in de betreffende overeenkomst voor het uitvoeren van een opdracht;
 2. opdrachtgever: een derde die handelt in de uitoefeningvan zijn beroep of bedrijf die een opdracht wil laten uitvoeren door Van Og Advies of die zich via (open) inschrijving heeft opgegeven voor deelname aan een opleiding/ cursus/ professionaliseringstraject welke is aangeboden door Van Og Advies;
 3. opdracht: het ten gunste van de opdrachtgever ontwikkelen en/of leveren van producten en diensten.

Toepassing

artikel 2

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aan­biedingen, werkzaamheden, offertes en overeen­komsten met betrekking tot een opdracht, die wordt uitgevoerd door Van Og Advies ten behoeve van de opdrachtgever. Zij worden als bijlage gevoegd bij offertes en bij inschrijvingen voor opleidingen/ cursussen/ professionaliseringstrajecten.
 • Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing tenzij deze door Van Og Advies schriftelijk zijn aanvaard.

Aanbieding en aanvaarding

artikel 3

 1. Van Og Advies biedt de uitvoering van een opdracht aan door overlegging van een offerte of door aanbod via (open) inschrijving van cursus/ opleiding/ professionaliseringstraject. Een offerte is gebaseerd op de informatie die door de opdracht­gever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat naar beste weten alle informatie die relevant is voor de uitvoering van een opdracht aan Van Og Advies  is verstrekt.
 • Het aanbod van Van Og Advies tot de uitvoering van een opdracht is vrijblijvend.
 • De opdrachtgever kan het aanbod tot de uitvoe­ring van een opdracht die niet tot stand komt via (open) inschrijving, schriftelijk aanvaarden bin­nen dertig dagen na ontvangst van een offerte tenzij in de offerte anders bepaald is.
 • Van Og Advies kan via (open) inschrijving het aanbod doen uitgaan voor deelname aan opleidingen/ cursussen/ professionaliserings-trajecten. Elke deelnemer ontvangt een schriftelijke bevestiging van inschrijving en daaraan verbonden specifieke voorwaarden (incl. de Algemene Voorwaarden) met de melding dat er na deze bevestiging – in geval van open inschrijving – 14 dagen bedenktijd is, waarin annulering van de inschrijving mogelijk is. Na die periode wordt de inschrijving definitief en gelden de algemene voorwaarden van Van Og Advies.                                                                                                                                                                                                                                                 
 • Wanneer via (open) inschrijving minder dan 5 deelnemers zijn ingeschreven voor een opleiding/ cursus/professionaliseringstraject, kan Van Og Advies besluiten dat deze activiteit niet doorgaat. Ingeschrevenen worden hiervan op zijn laatst 14 dagen voor de geplande eerste bijeenkomst op de hoogte gesteld.

Uitvoering van een opdracht

artikel 4

 1. Van Og Advies zal een opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
 • Een opdracht wordt uitgevoerd onder naam en verantwoordelijkheid van Van Og Advies.
 • De termijn voor de uitvoering van een opdracht wordt nader overeengekomen tussen Van Og Advies en de opdrachtgever.
 • Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de opdrachtgever kunnen de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor de uitvoering beïnvloeden.
 • De meerkosten die het gevolg zijn van een langere tijdsduur van de uitvoering van een opdracht en/of van extra kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • Voor een opleiding/cursus/ professionaliserings- traject, aangeboden door Van Og Advies via (open) inschrijving, geldt dat de termijn waarbinnen deze wordt uitgevoerd, staat vermeld op het inschrijfformulier.

Terbeschikkingstelling van medewerkers

artikel 5

 1. Naast medewerkers van Van Og Advies kunnen ook medewerkers van derden worden betrokken bij de uitvoering van een opdracht.
 • Van Og Advies is vrij een medewerker door een andere te vervangen. Van Og Advies garandeert dat de vervangende medewerker van vergelijkbare kwaliteit is. Dit geldt niet wanneer het gaat om vervanging van een medewerker bij het geven van een cursus/ opleiding/ professionaliseringstraject. Dan kan een deelnemer desgewenst deelname tussentijds stopzetten. In dat geval vindt binnen 2 weken restitutie plaats van gelden, betaald voor die bijeenkomsten waaraan als gevolg van het stopzetten niet meer wordt deelgenomen.
 • De uit deze voorwaarden voortvloeiende verplich­tingen voor Van Og Advies zijn van overeenkomstige toepassing op de medewerkers.

artikel 6

 1. Indien medewerkers van de opdrachtgever worden betrokken bij de uitvoering van een opdracht worden deze tijdig ter beschikking gesteld.
 • Ook worden documenten en gegevens die rele­vant zijn voor de uitvoering van een opdracht tijdig door de opdrachtgever aan Van Og Advies overhandigd.
 • Wanneer de opdrachtgever niet tijdig meewerkt aan de uitvoering van een opdracht, doordat later dan overeengekomen medewerkers van de opdrachtgever bij de uitvoering van een opdracht worden betrokken, en/of documenten en gegevens later ter beschikking worden gesteld kan Van Og Advies meerkosten aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Klachten en garantie

artikel 7

 1. Eventuele klachten kunnen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend binnen veertien dagen nadat de uitvoering van een opdracht is beëindigd. Voor zover aantoonbaar is dat tekortkomingen in de uitvoering van een opdracht aan Van Og Advies te verwijten is, zal Van Og Advies deze herstellen zonder dat kosten aan de opdrachtgever in reke­ning worden gebracht.
 • Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
 • In geval van een klacht over opleiding/ cursus/ professionaliserings traject wordt door Van Og Advies binnen 4 weken gereageerd. Indien er langere tijd nodig is om onderzoek te doen wordt de klager hiervan binnen 2 weken op de hoogte gesteld, waarbij de reden van het uitstel wordt toegelicht. Bovendien wordt er een indicatie gegeven van het tijdstip waarop uitsluitsel kan worden verwacht. Streven is binnen 6 weken tot een voor opdrachtgever en opdrachtnemer bevredigende oplossing te komen. Lukt dit niet dan wordt een onafhankelijke derde                                              ingeschakeld: Simen van der Goot (mediator te Amsterdam). Zijn oordeel en de daarmee gepaard gaande uitspraak zijn voor Van Og Advies bindend. Over eventuele consequenties van zijn uitspraak voor opdrachtgever en/of opdrachtnemer worden afspraken gemaakt om een zo snelle en zorgvuldige  afhandeling van de klacht te waarborgen.
 • Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en gedurende 2 jaar bewaard door Van Og Advies.

Intellectuele eigendom

artikel 8

 1. Auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom, die worden gebruikt voor de uitvoering van een opdracht of die het resultaat daarvan zijn, blijven eigendom van Van Og Advies.

Aansprakelijkheid

artikel 9

 1. Van Og Advies is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst en/of voor enige winstderving van de opdrachtgever,  tenzij de schade het resultaat is van nalatigheid,  grove schuld of opzet. De eventuele aansprakelijkheid van Van Og Advies voor schade is  beperkt tot het bedrag van de vergoeding die Van Og Advies voor de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever ontvangt.
 • De opdrachtgever stelt geen van de medewerkers van Van Og Advies die is betrokken bij de uitvoering van een opdracht aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, voor verlies of voor enige winst­derving.

Vergoeding

artikel 10

 1. De opdrachtgever wordt een vergoeding in rekening gebracht die is gebaseerd op de in de offerte vermelde tarieven en kostenramingen. De hoogte van de vergoeding wordt in een overeen­komst met betrekking tot de uitvoering van een opdracht vermeld. Eventuele meerkosten als gevolg van wijzigingen in een opdracht door toe­doen van de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden conform het overeengekomen betaalschema. De laatste betaling geschiedt binnen 14 dagen na verzending van de factuur. Indien de betaling niet geschiedt zoals is overeengekomen zal Van Og Advies aan de opdrachtgever een rente a 1,25% per maand berekenen, gerekend vanaf de vervaldag van de overeengekomen betaling.
 • Van Og Advies heeft het recht verdere uitvoering van een opdracht te weigeren of op te schorten indien de opdrachtgever niet tijdig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 2.

Tussentijdse beëindiging of annulering

artikel 11

 1. De opdrachtgever en Van Og Advies kunnen elk eenzijdig de overeenkomst met betrekking tot de uitvoering van een opdracht beëindigen indien zeer dringen­de redenen de opdrachtgever dan wel Van Og Advies niet langer in staat stellen de overeengekomen presta­ties te leveren.
 • Indien sprake is van tussentijdse beëindiging van deelname aan opleiding/ cursus/ professionaliseringstraject vindt geen restitutie van gelden plaats; een uitzondering hierop vormt het bepaalde in artikel 5, lid 2.
 • Indien tijdens de loop van een cursus/ opleiding/ professionaliseringstraject Van Og Advies om zeer dringende redenen niet in staat is de  verdere uitvoering van de activiteit te leveren, vindt binnen 2 weken restitutie plaats van de gelden die zijn betaald voor die bijeenkomsten die niet meer kunnen plaatsvinden.
 • Wanneer de opdrachtgever dan wel Van Og Advies de verbintenissen uit een overeenkomst met betrekking tot de uitvoering van een opdracht niet nakomt en gedurende dertig dagen na ontvangst van een verzoek tot nakoming en/of schadevergoeding door de ander, in gebreke blijft, en de schade niet vergoedt, is de ander gerechtigd om de overeenkomst na dertig dagen te beëindigen.
 • Indien de overeenkomst voortijdig wordt beëindigd, kan Van Og Advies ter compensatie van geleden verlies of gederfde winst een bedrag van tenminste 1/2 (een tweede) van de overeengekomen prijs van een te leveren product of dienst, dan wel een bedrag van het overeengekomen gemiddelde van de vergoeding voor het aantal reeds gewerkte dagen voor de uitvoering van een opdracht in reke­ning brengen bij de opdrachtgever.
 • Indien geplande (deel)afspraken voortvloeiende uit de overeenkomst eenzijdig door de opdrachtgever worden geannuleerd of verzet binnen 30 dagen voor de geplande afspraak kan 50 % van de voor de (deel)afspraak overeengekomen vergoeding in rekening worden gebracht. Bij eenzijdige annulering of verplaatsing van een afspraak binnen 7 dagen voor geplande datum kan 80 % van de overeengekomen vergoeding in rekening worden gebracht. Coaching(s), supervisie- of adviessessies die niet 24 uur voor de afspraak worden afgezegd, kunnen worden gefactureerd tegen het overeengekomen tarief.

Geschillen

artikel 12

Eventuele geschillen zullen in overleg tussen Van Og Advies en de opdrachtgever worden opgelost. Wanneer een geschil ondanks overleg blijft bestaan, zal het geschil in eerste aanleg wordenvoorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Incassokosten

artikel 13

Van Og Advies heeft het recht op de opdrachtgever te verhalen alle kosten van invordering, zowel buitenrechtelijk als gerechtelijk. In geval van niet of niet-tijdige betaling is de opdrachtgever ongeacht de werkelijke kosten aan Van Og Advies  verschuldigd een bedrag groot 10% van het verschuldigde bedrag, behoudens het in artikel 10 lid 2 bepaalde.

Toepasselijk recht

artikel 14 Op een overeenkomst met betrekking tot de uitvoering van een opdracht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Van Og Advies